Oรับประกาศนียบัตร

วอศ.บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้ ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทั้งภาคปกติและเสาร์อาทิตย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการในช่วงพิธีการแล้ว นักศึกษารุ่นนั้อง ผู้ปกครอง ญาติ ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา เรามาชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับ