Oบริการวิชาชีพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 ภาคเสาร์อาทิตย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ออกไปให้บริการวิชาชีพแก่น้อง ๆ โรงเรียนวัดบ้านไร่ อ.จะนะ จ.สงขลา ภายใต้ชื่อโครงการ "ห้องเรียนเคลื่อนที่" โดยมีวัตถุประสงค์ : เพือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Coding) ในรูปแบบเกมส์ต่าง ๆ หรือ Hour of code