OHI-SO NightParty SBAC

กิจกรรมงาน Byenior ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา จัดทำเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้จบการศึกษา