Oกีฬาสีสานสัมพันธ์

กีฬาสานสัมพันธ์ ในทุกๆปีวิทยาลัย จะจัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้สานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความรักใคร่ ปรองดองกัน