OHOUR OF CODE

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(Computer Science Edcation Week)ได้จัดกิจรรมhourofcodeขึ้นเพื่อให้น้องๆระดับประถมและมัธยมศึกษาที่สนใจการเขียนโปรแกรมได้มาสนุกสนานกับการเขียนโปรแกรมผ่านกิจกรรมเกมส์ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์