ระดับและสาขาที่เปิดสอน

ระดับและสาขาที่เปิดสอน


ปวช. (รับผู้จบ ม.3)

ปวช. (รับผู้จบ ม.3)

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับเพียงสาขาละ 3 ห้อง ห้องละ 35 คน

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 2500 บาท เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับเพียงสาขาละ 3 ห้อง ห้องละ 35 คน

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 2500 บาท เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ปวส. (รับผู้จบ ปวช.)

ปวส. (รับผู้จบ ปวช.)

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

รับเพียงสาขาละ 1 ห้อง ห้องละไม่เกิน 25-30 คน

    เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและทั่วถึง

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 14600 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 งวด เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

รับเพียงสาขาละ 1 ห้อง ห้องละไม่เกิน 25-30 คน

    เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและทั่วถึง

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 14600 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 งวด เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ปวส.พิเศษ (รับผู้จบ ม.6)

ปวส.พิเศษ (รับผู้จบ ม.6)

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับเพียงสาขาละ 1 ห้อง ห้องละไม่เกิน 25-30 คน

    เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและทั่วถึง

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 14600 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 งวด เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร


ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับเพียงสาขาละ 1 ห้อง ห้องละ 40 คน

    เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและทั่วถึง

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 14600 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 งวด เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร


ปวส.พิเศษ ส-อ (รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

ปวส.พิเศษ เสาร์-อาทิตย์
(รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

       การตลาด

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับเพียงสาขาละ 2 ห้อง ห้องละ 40 คน

    เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและทั่วถึง

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 13650 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 งวด เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

       การบัญชี

       การตลาด

       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับเพียงสาขาละ 2 ห้อง ห้องละ 40 คน

    เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีและทั่วถึง

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 13650 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 5 งวด เรียนห้องแอร์ทุกคาบเรียน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร


ทำไมต้องเลือกเรียนที่ บธว.

ทำไมต้องเลือกเรียนที่ บธว.เครื่องแบบของนักศึกษา

เครื่องแบบของนักศึกษา

เครื่องแบบของนักศึกษา(เสาร์-อาทิตย์)

เครื่องแบบของนักศึกษา
(เสาร์-อาทิตย์)


รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561