" O


ปรัชญา (Philosophy)

“เลิศวิชาการ ชำนาญปฏิบัติ เคร่งครัดวินัย ใฝ่คุณธรรม”

เลิศวิชาการ หมายถึง
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อที่เรียน มีทักษะความสามารถ ที่นำไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ชำนาญปฏิบัติ หมายถึง
มีกระบวนการฝึกฝน กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เคร่งครัดวินัย หมายถึง
มีกระบวนการที่ปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยมี ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง
มีกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันอาชีวศึกษาของชุมชนด้านบริหารธุรกิจที่จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่การทำงานตามหลักสากล

พันธกิจ (Mission) – Q-CASES

• จัดการเรียนรู้สายวิชาชีพบริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (Creativity)

• พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเป็นแบบอย่าง เป็นผู้ชี้แนะในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Accountability)

• พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการให้ได้มาตรฐานสากล (Standardization)

• พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ (Quality)

• สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รองรับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน (Engagement & Service)

เกียรติประวัติ

ผลจากการบริหารงานด้วยความตั้งใจจริง การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการทั่วไป ทั้งภายในจังหวัดสงขลา ตลอดจนทั่วภาคใต้ ในด้านวิชาการ และบุคลิกภาพของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543

SBAC STUDENT IDENTITY

คุณลักษณะผู้เรียน / อัตตลักษณ์ของผู้เรียน

iSMART & iHappy

Intellectual Curiosity – ใฝ่รู้

Self-Esteem – รู้จักคุณค่าในตนเอง

Moral – มีคุณธรรม

Ability (knowledge+skill+mgt) – มีความรู้ความสามารถ

Responsibility – มีความรับผิดชอบ

Teamwork – ทำงานเป็นทีม

Initiative – มีความคิดริเริ่ม และแรงบันดาลใจ

Healthy – มีสุขภาพแข็งแรง

Adaptablility – มีความสามารถในการปรับตัว

Personality – มีบุคลิกภาพที่ดี

Public Consciousness – มีจิตอาสา

Youth Potential – แสดงศักยภาพในตนเองอย่างเต็มที่

SBAC LEARNING PROCESS IDENTITY.

iCLASSIC

การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ มีสีสันสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เน้นการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน ปฏิบัติจริง โดยนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติให้มีทักษะและเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ผ่านการวัดประเมินที่ได้มาตรฐานสากล

Inquisitive – กระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้

Collaborative – การมีส่วนร่วมและแบ่งปันในการเรียนรู้

Learning Technique – เทคนิคการเรียนรู้ที่ให้เกิดสัมฤทธิผล

Authentic Assessment – การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน

Standard – คุณภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

Skill – เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ ปฏิบัติได้จริง

Innovation – ใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้

Colorful – การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบตามบริบทของเนื้อหาและผู้เรียน